passbokning/ internet

Passbokning på internet

 

Bokning av lokaler, anläggningar, grupper
och deltagare. Bokning kan göras direkt från
överskådliga scheman som kan visas som
flerobjektsschema, veckoschema och
flerdagarsschema. Användaren kan själv
lägga in olika färger för olika typer av
bokningar, aktiviteter och stängda tider.
Bokningarna kan även visas i listformat.
Bekräftelse kan skickas med e-mail.
Olika filer kan bifogas bekräftelsen,
t ex en ritning över objektet, en
generell text eller en text som är kopplad till
det bokade objektet.