CCTV övervakning


Typisk konfiguration:

 

Så säger lagen

Lagen om allmän kameraövervakning trädde i kraft den 1 juli 1998. Syftet med lagen är att med hjälp av kameraövervakning förhindra och utreda brott. Samtidigt ger lagen regler som ska säkerställa att integritetsskyddet är tillfredställande.

Tillstånd för kameraövervakning behövs om man avser att övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Däremot behövs det inget tillstånd för kameraövervakning på privat mark; bostäder, villatomter, trappuppgångar, flerfamiljshus eller på inhägnat område dit allmänheten inte äger tillträde. Oavsett var kameraövervakningen sker måste man upplysa om detta genom tydlig skyltning (se "tillbehör" för skyltar) på övervakningsplatsen.

Kameraövervakning i banklokaler, postkontor och butiker undantages från kravet på tillstånd. Denna förenkling har gjorts mot bakgrund av behovet av skydd mot rån och stölder i sådana lokaler. Tillståndsfri övervakning får ske under förutsättning att syftet med övervakningen är att förebygga brott och att den kamera som används är fast monterad. Vidare krävs att en anmälan om övervakningen görs till Länsstyrelsen.